Nyhetsbrev fra Innlandet idrettskrets. Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni.

Postet av Ringsaker IF den 20. Mai 2020


Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. - Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.


Les hele nyhetsbrevet her0 Kommentar

Gratulerer med dagen.

Postet av Ringsaker IF den 17. Mai 2020

Ringsaker IF ønsker alle en riktig fin 17.mai.  Hipp, hipp hurra 🇳🇴🇳🇴🇳🇴


0 Kommentar

Nye tillitsvalgte i Ringsaker IF 2020.

Postet av Ringsaker IF den 16. Mai 2020

Årsmøtet i Ringsaker IF ble avholdt på klubbhuset 14.mai. Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer. Årsmeldinger, regnskap, budsjett, sportslig handlingsplan fotball og organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteenes innstilling til nye styrer ble enstemmig valgt og har følgende medlemmer:

Hovedstyret:

Eva Krogvig, Jeanett A. Sparingen (ny), Ingrid Værnes, Jørn Schanche, Lars Haugom (ny), Bjørnar Berge og Ole Anders Krogrud (ny). 

Fotballstyret:

Bjørnar Berge, Knut Thorshaug, Terje Bergsbakken, Janike T. Rosenlund (ny), Åse Mørch-Reiersen, Odd Morten Ludvigsen (ny) og André Røang.

Skistyret:

Ole Anders Krogrud (ny), Tom Syljuåsen, Paul Christen Røhr, Ellen J. Farlund (ny), Helene B. Oudenstad, Hans Ola Gundersen, Sten Floor Nelson (ny).0 Kommentar

Oppdaterte koronavettregler fra 13. mai. Les de nye koronavettreglene som nå gjelder.

Postet av Ringsaker IF den 13. Mai 2020


 Foto: NFF

3. april la NFF ut fotballens koronavettregler med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fra 13. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane. 

Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindels med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Utskriftsvennlige versjoner av koronavettreglene

Koronavettregler A0
Koronavettregler A3

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere

Klubbenes ansvar

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

 • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.

 

Tekst: Christer Madsen
Publisert: 13.05.2020
Endret: 13.05.2020

Nyttige lenker
Mer om dette temaet

0 Kommentar

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for mer aktivitet og «ballen er frikjent»

Postet av Ringsaker IF den 12. Mai 2020

Av: Pressemelding 11.mai

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer normal idrettsaktivitet i lagidretter.         

                 

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner for mer «normal»aktivitet. 
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med mer ordinær aktivitet.  

 I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund 

- Samtidig vil vi henstille alle som driver aktivitet til å unngå fysisk kontakt, så langt det er mulig, også for de yngste aldersgruppene, presiserer Kvalevåg. 

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

- Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

- Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les hele veilederen

Formålet
Formålet med veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

- Det har pågått et intensivt arbeid fra helsemyndighetene og Norges idrettsforbund har i denne prosessen kun gitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbund allerede nå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter.  


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline